Sinds juli 2016 is de Europese Hypotheek Richtlijn opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving.

De richtlijn beoogt een meer transparante, efficiënte en concurrerende Europese markt voor hypotheken tot stand te brengen. Hierbij staat uw belang als consument voorop. Wat betekent dit voor u, en wat verandert er voor u? Wij leggen het u graag uit.

Indicatief en bindend hypotheekaanbod vervangen offerte

Als u een hypotheek bij ons aanvraagt, ontvangt u eerst een indicatief hypotheekaanbod. Hierin geven wij u een indicatie van de hypotheek die wij u kunnen aanbieden. Dit document is niet bindend. Ook vragen wij u documenten naar ons toe te sturen, zodat wij uw kredietwaardigheid kunnen toetsen. 
U ontvangt vervolgens, nadat wij uw kredietwaardigheid hebben getoetst en uw aanvraag hebben geaccepteerd, een bindend hypotheekaanbod. Nadat u het bindend hypotheekaanbod geaccepteerd heeft, laat u de hypotheekakte bij de notaris passeren.

Gestandaardiseerd informatieblad

U ontvangt met het bindend hypotheekaanbod een gestandaardiseerd informatieblad (European Standard Information Sheet, kortweg ESIS), waarin informatie over uw hypotheek is weergegeven. Met behulp van het ESIS kunt u eventuele aanbiedingen van andere hypotheekverstrekkers vergelijken met ons aanbod.

Jaarlijks Kostenpercentage

Een belangrijk onderdeel van het ESIS is het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP). In het JKP worden naast de debetrentevoet kosten meegenomen die u maakt bij het aangaan van de hypotheek, voor zover ons bekend. Denk daarbij aan kosten voor taxatie, verzekeringen etcetera.

Wat is de Europese hypotheek richtlijn?

De Europese hypotheek richtlijn beoogt een efficiënte en concurrerende interne hypotheekmarkt met een hoge mate van consumentenbescherming te creëren. De richtlijn moet door de afzonderlijke Europese landen in lokale wetgeving opgenomen worden. In Nederland is de richtlijn op 14 juli 2016 opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Het hypotheek aanvraagproces verandert

In plaats van een offerte ontvangt u vanaf nu een indicatief hypotheekaanbod. Onderdeel hiervan is de renteverklaring, die u binnen 21 dagen getekend moet retourneren, samen met de benodigde aanvullende documenten (waaronder de SEPA machtiging, die uitsluitend van kracht is als de overeenkomst definitief tot stand komt).

Voor de aanvullende documenten kunt u eventueel iets meer tijd nemen, maar ook daar geldt een deadline voor. Binnen 51 dagen (te rekenen vanaf het moment van het uitbrengen van het indicatief hypotheekaanbod) moeten wij alle documenten hebben. Maar, hoe eerder we de documenten hebben, hoe sneller we u kunnen helpen.

Vervolgens beoordeelt Lloyds Bank uw hypotheekaanvraag. Indien wij de aanvraag geaccepteerd hebben, ontvangt u van ons een bindend hypotheekaanbod. Dit aanbod is bindend voor ons, als hypotheekverstrekker. Wij geven u, als klant, dan nog een aantal dagen de tijd om te bepalen of u de hypotheek daadwerkelijk bij ons wilt afsluiten.

Tegelijk met het bindend hypotheekaanbod ontvangt u een “European Standard Information Sheet”, of kortweg ESIS. In het ESIS wordt ondermeer het Jaarlijks Kosten Percentage (JKP) weergegeven. Het JKP omvat uw totale kosten van de hypotheek, uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van uw totale hypotheekbedrag.

Als u het bindend hypotheekaanbod accepteert dan dient u het te ondertekenen en retourneren. U heeft daarvoor 21 dagen de tijd. Nadat u het bindend hypotheekaanbod heeft geaccepteerd, kunt u naar de notaris om uw hypotheekakte te laten passeren.

Wilt u ons aanbod met 3 maanden verlengen? Dat kan. Twee weken voordat het bindend hypotheekaanbod verloopt ontvangt u van ons een verlengingsvoorstel. Het is verstandig de geldigheidsdatum van het bindend hypotheekaanbod te agenderen.

Indien u een hypotheek met NHG condities aanvraagt

  1. Het aanvraagmoment is het uitgangspunt voor het bepalen van de toepasselijke Voorwaarden & Normen.
  2. De datum waarop het bindend hypotheekaanbod wordt uitgebracht is het toetsmoment. Op dat moment wordt de hypotheekaanvraag getoetst aan de normen zoals deze van kracht waren op de aanvraagdatum.
  3. Het bindend hypotheekaanbod is leidend voor de geldigheid van stukken, waarbij de werkgeversverklaring en salarisstrook op dat moment niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, het taxatierapport niet ouder dan 6 maanden en het bouwkundig rapport niet ouder dan 12 maanden.

Let op: Tot 1 januari 2017 geldt het aanvraagmoment in plaats van het bindend hypotheekaanbod voor de geldigheid van stukken. Dit betekent dat tot 1 januari 2017 op het aanvraagmoment de werkgeversverklaring en salarisstrook niet ouder mogen zijn dan 3 maanden, het taxatierapport niet ouder dan 6 maanden en het bouwkundig rapport niet ouder dan 12 maanden.

Stappenplan

Heeft u voor 21 maart een offerte van ons ontvangen?

Onderteken de offerte en stuur deze, samen met de gevraagde documenten, naar ons toe. Doe dit binnen de in de offerte genoemde acceptatietermijn.

Naast de offerte heeft u ook de ‘ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING VAN BANK OF SCOTLAND vastgesteld bij akte op 15 augustus 2007 en de Toelichting op de offerte tevens aanvullende leningvoorwaarden Lloyds Bank Hypotheek (1)’, versie mei 2015 van ons ontvangen. Eén van de gevolgen van de Europese hypotheek richtlijn is dat de ‘offerte’ vervangen wordt door het ‘hypotheekaanbod’. Daarom dient u in de Algemene Voorwaarden en in de Toelichting op de offerte, waar gesproken wordt van een ‘offerte’, tevens ‘hypotheekaanbod’ te lezen.

Wij toetsen uw hypotheekaanvraag. Indien positief, dan accepteren wij uw aanvraag. U ontvangt van ons een bindend hypotheekaanbod en een ESIS. Accepteert u het bindend hypotheekaanbod? Stuur het dan voor de in het document genoemde datum ondertekend naar ons terug. U maakt een afspraak bij de notaris om uw hypotheek te laten passeren. Let op dat ons aanbod nog geldig is, op het moment dat uw hypotheek passeert.

U heeft nog steeds de mogelijkheid om uw offerte te verlengen. Heeft u aangegeven uw offerte te willen verlengen binnen de in de offerte genoemde acceptatietermijn, dan ontvangt u van ons een verlengingsvoorstel. In het verlengingsvoorstel wordt er verwezen naar een ‘bindend hypotheekaanbod’. Mogelijk heeft u van ons nog geen bindend hypotheekaanbod ontvangen. Als dat het geval is dient u waar gesproken wordt van een ‘bindend hypotheekaanbod’ tevens ‘offerte’ te lezen.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met de collega’s van Hypotheek Service Desk. Wij helpen u graag.