Hypotheekvormen

Bij Lloyds Bank kunt u uw hypotheek lineair of annuïtair aflossen. U kunt, mits uw fiscale regime dat toestaat, ook kiezen voor een levenhypotheek of aflossingsvrije hypotheek. Neem voor meer informatie contact op met de Hypotheek Service Desk.

Uw hypotheek is opgebouwd uit één of meerdere leningdelen. Elk leningdeel heeft zijn eigen specifieke kenmerken (hypotheekvorm, rentevastperiode, etc). De mate waarin u gedurende de looptijd terugbetaalt of vermogen opbouwt is van belang voor de omvang van uw restschuld aan het einde van de looptijd. Een hypotheek kan bestaan uit (een combinatie van) de onderstaande hypotheekvormen:

Annuïteiten

Bij deze hypotheekvorm blijft de bruto maandlast gedurende de looptijd gelijk. De rente en de aflossing vormen bij deze hypotheekvorm samen een onveranderd bedrag waarbij jaarlijks het aflossingsdeel steeds groter wordt en het rentedeel steeds kleiner. Doordat het rentedeel daalt, daalt ook het fiscale voordeel (de renteaftrek). Hierdoor stijgen de netto maandlasten van de annuïteitenhypotheek.

De eigenschappen van een annuïteitenhypotheek:

  • In het begin van de looptijd zijn de netto maandlasten laag omdat het grootste deel van deze maandlasten uit (fiscaal aftrekbare) rente bestaat.
  • De bruto maandlasten blijven gelijk.

 

 

  • Vanwege de verminderde renteaftrek stijgen de netto maandlasten in de loop der jaren. In de beginfase wordt nauwelijks afgelost.
  • Over de gehele looptijd wordt relatief veel rente betaald.

Lineair

Bij een lineaire hypotheekvorm wordt de lening gelijkmatig afgelost. De maandelijkse termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt maandelijks berekend over het nog openstaande saldo van het leningdeel. De totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog, omdat u direct begint met een hoge maandelijkse aflossing. Omdat de hoofdsom gelijkmatig wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden. Uw maandlast wordt dus elke maand lager. De afnemende lasten vormen een gedeeltelijke zekerheid tegen renteverhogingen. Doordat de hoofdsom afneemt heeft een eventuele toekomstige rentestijging minder impact.

Het aflossingsbedrag wordt berekend door het leningbedrag te delen door de gehele looptijd van de lening. Bij een leningbedrag van € 200.000,- en een looptijd van 30 jaar, is de aflossing € 556,- per maand. Hier komt de rente dan nog bij.

Aflossingsvrij

Bij deze hypotheekvorm betaalt u over de lening gedurende de gehele looptijd alleen een rentebedrag. U betaalt niets terug en bouwt geen vermogen op. Terugbetaling gebeurt ineens bij verkoop van de huidige woning of uiterlijk op de einddatum economische looptijd van het leningdeel uit eigen vermogen. Wilt u na het einde van de looptijd in uw woning blijven wonen? Dan dient u zelf kapitaal op te bouwen om de hypotheek terug te betalen. Als u de woning wilt verkopen om de hypotheek terug te betalen dient u rekening te houden met een mogelijke waardedaling van de woning. Zorg ervoor dat u voldoende kapitaal opbouwt om de hypotheek terug te kunnen betalen.

Levenhypotheek

Bij deze hypotheekvorm betaalt u over de lening gedurende de gehele looptijd alleen rente en geen aflossing. De lening is gedurende de gehele looptijd aflossingsvrij. Met een kapitaalverzekering (die u heeft afgesloten bij een verzekeraar) bouwt u kapitaal op. Periodiek betaalt u voor de verzekering een premie. De premies die u betaalt worden, na aftrek van kosten en de premies voor het risicodeel die de verzekeraar in rekening brengt, belegd, waarbij de beleggingen een verschillend risicoprofiel kunnen hebben. Met het beleggingsdeel wordt kapitaal opgebouwd en wordt het leningdeel aan het einde van de looptijd afhankelijk van het resultaat geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Het risicodeel is voor een kapitaalverzekering gericht op terugbetaling van het leningdeel bij overlijden. In dit overzicht is geen informatie opgenomen over de verzekering. U ontvangt jaarlijks van de verzekeraar een overzicht van uw opgebouwde vermogen. Aan de kapitaalverzekering kan een beleggingsrisico verbonden zijn. De uitkering van de kapitaalverzekering staat dan niet bij voorbaat vast gezien het beleggingskarakter van de verzekering. Er zijn twee mogelijkheden: de uitkering is lager dan het bedrag van het leningdeel. Dit betekent dat de waarde van de verzekering op de einddatum van de hypotheek onvoldoende is om de lening volledig terug te betalen. U heeft dan een restschuld die u uit ander (eigen) vermogen moet voldoen. Is de uitkering hoger dan het bedrag van het leningdeel dan kunt u het leningdeel geheel terugbetalen.

Terminologie

In de hypotheekdocumentatie die u van ons ontvangt komt u onder meer de volgende terminologie tegen. Wij leggen u graag de betekenis daarvan uit.

Rentepercentage
Het nominale rentepercentage, zoals dat op de genoemde datum voor het betreffende leningdeel geldig was.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

In het JKP worden naast de debetrentevoet kosten meegenomen die u maakt bij het aangaan van de hypotheek, voor zover ons bekend. Denk daarbij aan kosten voor taxatie, verzekeringen etcetera.

Termijnbedrag

Dit is het bedrag dat u in de betreffende termijn verschuldigd bent voor rente en terugbetaling. Verzekeringspremies zijn niet verwerkt in dit bedrag.

Einddatum rentevastperiode
Ongeveer 3 maanden voor het verstrijken van de rentevastperiode ontvangt u een brief met daarin het rentepercentage voor de nieuwe rentevastperiode. Op dat moment kunt u desgewenst een andere dan de voorgestelde rentevastperiode kiezen, als die beter past bij uw situatie. De hoogte van het rentepercentage wordt bepaald door de volgende factoren: het basistarief, opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten, doorlopende kosten, individuele risico-opslagen en winstopslag. Lloyds Bank kan het rentepercentage aan het einde van iedere rentevastperiode wijzigen. Van tevoren is niet vast te stellen wat de rente in de nieuwe rentevastperiode zal zijn. U loopt dus een renterisico. Als u dit risico wilt beperken, kunt u informeren naar de mogelijkheden om de rente voor een langere periode vast te zetten.
De actuele rentepercentages vindt u hier.

Einddatum economische looptijd

Op deze datum moet de lening geheel zijn terugbetaald. Als u een of meerdere leningdelen heeft waar geen of onzekere kapitaalsopbouw plaatsvindt, dient u het verschil op een andere wijze terug te betalen.

Fiscaliteit

De fiscale behandeling van uw hypotheek is van invloed op uw maandlasten. De hypotheekrenteaftrek kan tot een verlaging van uw maandlasten leiden. Wijzigingen in uw situatie of in fiscale wetgeving kunnen tot een stijging van uw maandlasten leiden. De fiscale behandeling van uw lening en verzekeringen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Vraag uw fiscaal adviseur om advies. Als u een maandelijkse teruggave bent overeengekomen met de Belastingdienst moet u bij wijziging van het rentepercentage rekening houden met een verrekening van uw belastingvoordeel aan het einde van het belastingjaar. Bij een renteverhoging ontvangt u normaal gesproken een extra bedrag, bij een renteverlaging moet u een bedrag terugbetalen.

Tussentijds aflossen

In het hypotheekaanbod dat ten grondslag ligt aan uw hypotheek staat vermeld welk percentage van de hypotheek u jaarlijks boetevrij kunt aflossen. Tussentijds aflossen kan verstandig zijn om uw hypotheeklasten te verminderen en de kans op een restschuld te verminderen. Anderzijds heeft een aflossing fiscale gevolgen en kunt u het bedrag dat u besteedt aan de aflossing niet voor andere doeleinden gebruiken. Voor advies over tussentijds aflossen verwijzen wij u naar uw hypotheekadviseur.

Overige kosten
Naast de kosten die verband houden met de hypotheek is het verstandig om rekening te houden met overige ontwikkelingen die verband houden met uw inkomsten en uitgaven. Het inkomen kan in de toekomst dalen, bijvoorbeeld door het verliezen van een baan of door het ingaan van pensioen. Ook is het verstandig om rekening te houden met stijgingen van andere kosten zoals verzekeringspremies, lokale heffingen, servicekosten, onderhoudskosten en levensonderhoud.