12. Beheer

De bepalingen voor diverse beheer aspecten voor de Lloyds Bank Verhuurhypotheek zijn gelijk aan die van de Lloyds Bank Hypotheek (1), zie hiervoor de Lloyds Bank Hypotheekgids. Hieronder benoemen wij alleen de uitzonderingen.

 • Bij de Lloyds Bank Verhuurhypotheek is het niet mogelijk om gebruik te maken van de verhuisregeling.

 • Voor een verzoek tot Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid gelden dezelfde regels als voor de aanvraag van een nieuwe Lloyds Bank Verhuurhypotheek.

 • Het rentepercentage van de Verhuurhypotheek wordt vastgesteld op basis van de tariefklasse. De tariefklasse wordt bepaald door de verhouding tussen het (resterende) hypotheekbedrag en de marktwaarde in verhuurde staat van het onderpand.

 • Het is toegestaan extra af te lossen (minimaal € 100,-) of de lening volledig vervroegd af te lossen. Extra of volledige (vervroegde) aflossing kan tot gevolg hebben dat de tariefklasse wijzigt en/of dat de klant een vergoeding verschuldigd is. Lees meer over de vergoeding voor vervroegde aflossing en de wijze van berekenen in de aanvullende leningvoorwaarden van Lloyds Bank.

  Een vergoeding is verschuldigd:
  Over het deel boven de vergoedingsvrije aflossing van 15% per leningdeel per jaar. Er is in dat geval een vergoeding aan Lloyds Bank verschuldigd als de dagrente lager is dan de contractrente.

  Er is géén vergoeding bij vervroegde aflossing verschuldigd:
  • Bij verkoop van de woning waarbij de aflossing direct verband houdt met de verkoop van het onderpand en daarbij geen recht van wederinkoop is bedongen. Deze verkoop moet zowel een juridische (bij notariële akte) als feitelijke levering van het gehele onderpand al dan niet vrij van huur en gebruik zijn. De verkoop moet plaatsvinden aan een derde, niet zijnde de echtgenoot, geregistreerd partner of een persoon met wie de klant een gemeenschappelijke huishouding heeft, of aan een bedrijf of samenwerkingsverband waarin de klant zelf deelneemt.
  • Bij aflossing of omzetting naar een nieuwe rentevastperiode bij overlijden. Dit geldt alleen als:
       - de mutatie plaatsvindt binnen twaalf maanden na overlijden van de geldnemer, of
       - als de hypotheek op naam van de langstlevende geldnemer wordt gezet.
  • Als de aflossing plaatsvindt als gevolg van executoriale verkoop van het onderpand.
  • Als een aflossing plaatsvindt binnen twaalf maanden na het volledig tenietgaan van het onderpand.
  • Als een aflossing plaatsvindt per de renteherzieningsdatum.
  • Bij aflossing van gelden uit het bij Lloyds Bank aangehouden bouwdepot.

  Naast de bovengenoemde vrijstellingen geldt een algemene vrijstelling van 15% van het oorspronkelijke leningdeel per kalenderjaar. Als de jaarlijkse vrijstelling niet is gebruikt, vervalt deze voor het betreffende jaar en kan niet naar een volgend kalenderjaar worden meegenomen.

   

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads