Beschermen van uw privacy is belangrijk

Lloyds Bank hecht veel waarde aan de privacy en beveiliging van de persoonlijke gegevens van onze klanten. Ook vinden wij het belangrijk om u helder te informeren over hetgeen wel en niet gebeurt met uw persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat wij goed met uw gegevens omgaan, hebben wij onderstaande uitgangspunten vastgesteld:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing op onze verwerking van persoonsgegevens. Ons beleid is afgestemd op de Wbp.
 • Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en is in te zien via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (onder ‘Melden/Meldingenregister’).
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen is van toepassing op onze verwerking van persoonsgegevens.
 • Onze medewerkers worden periodiek getraind in het zorgvuldig omgaan met klantgegevens.
 • Het privacy-beleid van Lloyds Bank wordt periodiek opnieuw vastgesteld en vastgelegd in dit Privacy Statement.

Lloyds Bank is een handelsnaam van Bank of Scotland plc. Bank of Scotland plc is op haar beurt onderdeel van Lloyds Banking Group (LBG). Meer informatie over LBG vindt u op www.lloydsbankinggroup.com.

Wat zijn persoonsgegevens?

Gegevens worden als persoonsgegevens beschouwd als de informatie in combinatie met andere gegevens naar u te herleiden is. Denk hierbij aan uw naam, adresgegevens, e-mailadres, Burgerservicenummer etc. Dit soort gegevens wordt door Lloyds Bank bijvoorbeeld verkregen wanneer u ons belt, een e-mail stuurt of online gegevens invoert. Daarnaast kan Lloyds Bank gegevens over u ontvangen van derde partijen, bijvoorbeeld van een verzekeringsmaatschappij in verband met uw hypotheekaanvraag.

Waarvoor verwerkt Lloyds Bank uw persoonsgegevens?

Onze gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te Den Haag (zoek op Bank of Scotland plc te Amsterdam). Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wbp verwerkt:

 1. Om een relatie met u aan te gaan of te beheren
  Lloyds Bank heeft gegevens van u nodig, indien u een hypotheek of spaarrekening af wenst te sluiten. Ook voor het beheren van uw lening zijn de gegevens benodigd, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw vragen of het afhandelen van klachten.
 2. Om marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren
  Lloyds Bank verwerkt gegevens om u als klant goed van dienst te kunnen zijn. Via post of per e-mail kunt u op de hoogte worden gebracht van nieuwe producten. U kunt er voor kiezen om niet benaderd te worden voor marketingactiviteiten. Meer hierover kunt u lezen onder het kopje ‘Wat zijn uw rechten?’.
 3. Om analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden te verrichten
  Lloyds Bank verwerkt persoonsgegevens om bijvoorbeeld inzichtelijk te maken hoeveel klanten een bepaald product hebben afgesloten. Lloyds Bank verwerkt de gegevens echter niet langer dan noodzakelijk is.
 4. Om uw en onze belangen te kunnen beschermen
  Lloyds Bank vindt het belangrijk dat uw en onze belangen worden beschermd. Om deze redenen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.
 5. Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
  Lloyds Bank is wettelijk verplicht om gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties indien zij hier om vragen. Een voorbeeld hiervan is de Belastingdienst. Lloyds Bank is wettelijk verplicht om de gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken voor het bepalen van de te heffen belasting

Wanneer deelt Lloyds Bank uw gegevens met derden?

Lloyds Bank deelt gegevens met derden. Hieronder staat een overzicht van voorbeelden van situaties en derden waarmee wij uw gegevens kunnen delen.

 1. Als dit volgens de overeenkomst is toegestaan
  Lloyds Bank kan gegevens met derde partijen delen als dit volgens de overeenkomst is toegestaan.
 2. Als dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting
  Zoals eerder aangegeven is Lloyds Bank verplicht om gegevens met bijvoorbeeld de Belastingdienst te delen.
 3. Om uw en onze belangen te beschermen
  Onder andere in het geval van fraude deelt Lloyds Bank gegevens om de belangen van u en de financiële sector te beschermen.
 4. Voor onderzoek en voorkoming van criminele activiteiten
  Lloyds Bank deelt gegevens met derde partijen als dit benodigd is voor het onderzoek of voorkoming van criminele activiteiten zoals witwassen of het financieren van terrorisme.
 5. Voor het uitvoeren van de overeenkomst
  Voor het uitvoeren van de overeenkomst kan het zijn dat gegevens worden gedeeld met derde partijen. Zo maakt Lloyds Bank voor het betalingsverkeer voor hypotheken gebruik van de Rabobank. Voor de hypotheekadministratie maakt Lloyds Bank gebruik van Stater.
 6. In het geval van een betalingsachterstand
  Bij betalingsachterstanden op de hypotheek kan Lloyds Bank gebruik maken van een incassobureau of een deurwaarder om de achterstand te voldoen. Ook kan het zijn dat een betalingsachterstand wordt doorgegeven aan het BKR.
 7. Aan andere partijen die verbonden zijn aan uw hypotheek
  Lloyds Bank kan gegevens delen met het Waarborgfonds Eigen Woning indien u een hypotheek heeft met NHG. Daarnaast kan het zijn dat Lloyds Bank gegevens deelt met uw verzekeringsmaatschappij indien een verzekering aan uw hypotheek is gekoppeld.
 8. Voor het uitvoeren van het Deposito Garantiestelsel
  Lloyds Bank kan gegevens over Spaartegoeden delen met de toezichthouder in het kader van het uitvoeren van het Depositogarantiestelsel.
 9. Na uw uitdrukkelijke toestemming
  Lloyds Bank zal u uitdrukkelijk om toestemming vragen als zij voornemens is om uw gegevens in andere dan bovenstaande situaties met derde partijen te delen.

Lloyds Bank zal er altijd voor zorgen dat gegevens door derden met de grootste zorg worden behandeld en dat derde partijen uw gegevens alleen conform onze opdracht gebruiken. Lloyds Bank verplicht samenwerkende partijen contractueel om zich te houden aan de Wbp. Alleen met uw toestemming zal Lloyds Bank uw gegevens aan andere partijen verstrekken om u een product of dienst van die partij te verkopen.

Waar bewaart Lloyds Bank uw gegevens?

De gegevens die u aanlevert, worden opgenomen in een database. Dit kan gaan om gegevens die u ons schriftelijk, elektronisch, telefonisch of via een andere weg aanlevert. Uw gegevens worden normaal gesproken verwerkt in onze systemen die zich binnen de Europese Unie bevinden. Er bestaat een mogelijkheid dat gegevensverwerking in opdracht van Lloyds Bank plaatsvindt buiten de Europese Unie. In een dergelijke situatie zullen veiligheidsstandaarden van toepassing zijn die vergelijkbaar zijn met de standaarden binnen de Europese Unie.

De informatie die u invoert in de aanvraagmodule voor een hypotheek op onze website wordt door ons alleen bewaard als u de aanvraagmodule op de website heeft afgerond. Sluit u de sessie af zonder de aanvraag te voltooien, dan worden uw gegevens direct gewist. Als u de aanvraag wel voltooit, worden de door u ingevoerde gegevens door ons gebruikt in het kader van uw aanvraag. In de aanvraagfase voor de hypotheek worden uw gegevens ingevoerd in het hypotheekadministratiesysteem van ons administratiekantoor Stater Nederland B.V. Als u informatie aanlevert over een mede-aanvrager voor een hypotheek, gaan wij er van uit dat u de toestemming heeft van de mede-aanvrager voor het verstrekken van deze informatie. Tegelijkertijd accepteert u dat informatie over uzelf beschikbaar is voor uw mede-aanvrager.

Lloyds Bank zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om uw hypotheek en/of spaarrekening te kunnen beheren.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Bij de aanvraag of bij bepaalde wijzigen van een hypotheek controleert Lloyds Bank het BKR register. In het BKR register is informatie over schulden te vinden. Daarnaast is Lloyds Bank verplicht om in bepaalde situaties melding te maken bij het BKR. Op de website van het BKR kunt u meer informatie vinden over verschillende registraties.

Het checken van uw identiteit

Lloyds Bank vraagt voor het openen van een spaarrekening en het afsluiten van uw hypotheek een kopie van uw legitimatiebewijs op. Lloyds Bank verifieert voor de aanvraag voor uw hypotheek of het document niet als vermist of gestolen staat geregistreerd en zal de echtheid van de kopie van uw identiteitsbewijs controleren.

Het monitoren van ongebruikelijke transacties en het voorkomen van witwassen en fraude en bestrijden van terrorisme

Om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme screent Lloyds Bank transacties. Lloyds Bank kan aanvullende informatie vragen als een transactie als ongebruikelijk wordt beschouwd. Daarnaast kan het zijn dat ongebruikelijke transacties worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Lloyds Bank kan uw werkgever raadplegen bij vragen over de werkgeversverklaring of loonstrook. Lloyds Bank heeft de mogelijkheid om waarschuwingssystemen en het incidentenregister te raadplegen en persoonsgegevens vast te leggen om de belangen van uzelf, Lloyds Bank en de maatschappij te beschermen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Bijzondere persoonsgegevens

Het kan zijn dat wij in specifieke situaties bijzondere persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld in geval van fraude kan het zijn dat er strafrechtelijke gegevens worden verwerkt. Daarnaast kan het zijn dat u gegevens betreffende uw gezondheid deelt door deze informatie telefonisch of per e-mail aan Lloyds Bank kenbaar te maken. Lloyds Bank zal deze bijzondere persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de verplichtingen die voortvloeien uit de Wbp en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Opname van telefoongesprekken en social media

Het kan zijn dat telefoongesprekken worden opgenomen. Lloyds Bank gebruikt deze opnames voor trainingen en wil daarmee de kwaliteit van de dienstverlening aan u verbeteren. Ook kan het zijn dat telefoongesprekken worden teruggeluisterd in het kader van de klachtenafhandeling of fraudeonderzoek. Telefoongesprekken worden 6 maanden bewaard en worden op verzoek eerder verwijderd indien er geen wettelijke verplichting is om deze te bewaren.

Lloyds Bank kan ook opmerkingen en meningen op social media monitoren, bijvoorbeeld als onderdeel van ons kwaliteitsverbeteringsbeleid. Daarnaast is het mogelijk dat Lloyds Bank social media monitort in het kader van fraudeonderzoek en onderzoek naar ongebruikelijke transacties.

Veiligheid

Om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van criminaliteit verzoeken wij u om altijd te controleren of een bericht of telefoontje daadwerkelijk van Lloyds Bank afkomstig is. Als u niet zeker weet of u een medewerker van Lloyds Bank aan de lijn heeft kunt u contact opnemen met het telefoonnummer dat staat vermeld op onze website.

Lloyds Bank zal nooit om uw wachtwoord of inloggegevens vragen. Meer informatie over e-mail en onze website vindt u onder ‘Veiligheid’.

Het gebruik van cookies

U kunt de website van Lloyds Bank bezoeken zonder dat er wordt geïdentificeerd wie u bent of dat er andere informatie over u wordt vrijgegeven. Lloyds Bank maakt echter wel gebruik van cookies waardoor er informatie op uw computer wordt opgeslagen om de functionaliteit van de website te verbeteren en het website bezoek te analyseren. Cookies worden veelvuldig gebruikt op het internet. Meer informatie over het gebruik van cookies kunt u in ons cookiebeleid vinden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de mogelijkheid om kosteloos uw persoonsgegevens schriftelijk op te vragen bij Lloyds Bank, zodat u deze kunt inzien en bij eventuele onjuistheden kunt laten corrigeren of laten verwijderen. Lloyds Bank zal vervolgens uw verzoek uiterlijk binnen 4 weken afhandelen. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingacties of marktonderzoek van Lloyds Bank kunt u dit aangeven bij onze Spaar Service Desk of Hypotheek Service Desk. Ook kunt u in uw persoonlijke internetbankieromgeving bij uw Internet Spaarrekening aangeven dat u geen informatie en aanbiedingen van Lloyds Bank wilt ontvangen.

Wijzigingen in het privacy statement

Lloyds Bank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het is daarom van belang dat u het privacy statement regelmatig in de gaten houdt. Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd in januari 2017.