9. Het onderpand

De maximale financiering voor de Verhuurhypotheek is 75% van de marktwaarde (na verbouw) van de woning in verhuurde staat.

 • Bij de financiering van een bestaande woning of nieuwbouwwoning wil Lloyds Bank een volledig ingevuld en gevalideerd taxatierapport ontvangen waaruit blijkt:
  • De marktwaarde in verhuurde staat (eventueel na woningverbetering)
  • De marktwaarde vrij van verhuur en gebruik
  • De (verwachte) bruto en netto huurinkomsten
  In geval van een Lloyds Bank Verhuurhypotheek is een taxatierapport van Dynamis ook acceptabel.

  Het taxatierapport moet in opdracht van de aanvrager worden uitgevoerd door een makelaar die op geen enkele wijze betrokken is bij de transactie van koop, verkoop of financiering met geldnemer/koper, verkoper of geldgever. Het taxatierapport moet worden gevalideerd.

  Het taxatierapport moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:
  • Het taxatierapport is ten behoeve van Lloyds Bank of een ‘financiële instelling’ afgegeven
  • De taxateur accepteert de aansprakelijkheid ten aanzien van de financiële instelling
  • Het taxatierapport mag op de datum van het bindend hypotheekaanbod niet ouder zijn dan zes maanden, gerekend vanaf de waardepeildatum
  • Marktwaarde in verhuurde staat
  • Marktwaarde vrij van verhuur en gebruik
  • Bijlage ‘Berekening van de marktwaarde (in verhuurde staat)’ waaruit de bruto en netto huurinkomsten blijken. De berekening moet voldoen aan de richtlijnen die daarvoor gelden
  • Als de woning al wordt verhuurd, dan moeten de huurovereenkomst en bewijs van ontvangen huur (als de huurovereenkomst ouder dan twee jaar is) als bijlage worden toegevoegd aan het taxatierapport
  • Als de woning en de verwachte huur gewaardeerd wordt op de rand of onder de grens van geliberaliseerde huur, dan moet de berekening van de huur en het puntstelsel opgenomen zijn in het taxatierapport
  • Als er voor het verhuren van het onderpand uitsluitingen, beperkingen of vergunningen van toepassing zijn, dan moeten deze als bijlage(n) worden opgenomen inclusief een vermelding van geldigheidsvereisten en termijnen zover van toepassing

  De taxateur moet het onderpand altijd vergelijken met referentiepanden in de directe omgeving op basis van de door het NRVT gestelde eisen.

 • Bij de Lloyds Bank Verhuurhypotheek is het niet mogelijk om de waarde van de woning aan te tonen door middel van een WOZ-beschikking in combinatie met een Calcasa rapport. Ook een desktoptaxatie of een andere hybride taxatievorm is niet toegestaan.

 • De bepalingen over de opstalverzekering voor de Lloyds Bank Verhuurhypotheek zijn gelijk aan die van de Lloyds Bank Hypotheek (1), zie hoofdstuk 9.2. Hierop geldt de aanvulling dat de verzekeraar op de hoogte en akkoord is met het verhuren van het onderpand aan derden. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een premieverhoging.

 • De bepalingen over achterstallig onderhoud voor de Lloyds Bank Verhuurhypotheek zijn gelijk aan die van de Lloyds Bank Hypotheek (1), zie hoofdstuk 9.3 van de Lloyds Bank Hypotheekgids.

 • De bepalingen over erfpacht voor de Lloyds Bank Verhuurhypotheek zijn gelijk aan die van de Lloyds Bank Hypotheek (1), zie hoofdstuk 9.4 van de Lloyds Bank Hypotheekgids. Op basis van de erfpachtovereenkomst moet de (beoogde) verhuur toegestaan zijn.

 • De bepalingen over koop- en verkoopconstructies voor de Lloyds Bank Verhuurhypotheek zijn gelijk aan die van de Lloyds Bank Hypotheek (1), zie hoofdstuk 9.6 van de Lloyds Bank Hypotheekgids.

 • De bepalingen over de VvE vereisten voor de Lloyds Bank Verhuurhypotheek zijn gelijk aan die van de Lloyds Bank Hypotheek (1), zie hoofdstuk 9.7 van de Lloyds Bank Hypotheekgids.

 • Lloyds Bank verstrekt alleen hypotheken op woningen in Nederland.
  Woningen die niet in aanmerking komen voor een Lloyds Bank Verhuurhypotheek zijn:

  • Woningen waarbij verhuur niet is toegestaan
  • Woningen onder opkoopbescherming
  • Woonboten
  • Woningen met bedrijfsruimte of woon-/winkelpand
  • Woningen met een recht van opstal
  • Woonwagens of woonwagenstandplaatsen
  • Vakantie-, recreatiewoning
  • Deels voor verhuur geschikte onderpanden met inbegrip van een woning waar de aanvrager zelf woont en deels verhuurt, inclusief kamerverhuur
  • Woningen die (binnenkort) door de aanvrager te koop worden aangeboden
  • Woning waarop een aanschrijving ex art 14 t/m 20 van de Woningwet of een vooraankondiging daarvan rust
  • Nieuwbouwwoningen in eigen beheer of zelfbouw. Woningen die in eigen beheer worden gebouwd via een gerenommeerde aannemer kunnen worden voorgelegd
  • Nieuwbouwwoningen zonder insolventieverzekering
  • Woonboerderijen met agrarische bestemming
  • Appartementsrechten binnen een coöperatie
  • Bestaande woningen waarbij er sprake is van een Groninger Akte
  • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
  • Tiny houses
  • Kangoeroewoningen
  • AirBnB, B&B en andere voor vakantie-verhuur geschikte woningen
  • Woningen met terugkoopgarantie of huurkoop-constructie
  • Short Stay verblijven

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads