Bij de verkoop van uw woning moet u het volledige hypotheekbedrag aan ons terugbetalen. Als de verkoopopbrengst van de woning lager is dan uw openstaande hypotheekschuld, ontstaat er een restschuld. 
U kunt deze restschuld terug betalen uit eigen middelen (bijvoorbeeld spaargeld). Een andere mogelijkheid is het gebruik van de afkoopwaarde van de kapitaalverzekering die eventueel is verpand aan uw hypotheek. 

Betalen van een deel van de hypotheekschuld door afkoop van de kapitaalverzekering

Bij het afsluiten van de hypotheek heeft u mogelijk een kapitaalverzekering verpand aan uw hypotheek. Door het betalen van de premie en door het behalen van rendement heeft u waarde opgebouwd in de verzekering. Deze opgebouwde waarde is bedoeld om aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek terug te betalen. U kunt de verzekering ook voor het einde van de vooraf afgesproken looptijd beëindigen, bijvoorbeeld om uw hypotheek af te lossen. In dat geval wordt de opgebouwde waarde uitbetaald door de verzekeraar. Er wordt dan gesproken van de zogenaamde ‘afkoopwaarde’. Deze afkoopwaarde kan gebruikt worden om de restschuld terug te betalen. Het kan zijn dat de verzekeraar hiervoor kosten in rekening brengt.
Let op, de afkoop van de verzekering kan fiscale gevolgen hebben. Het is verstandig u hier goed over te laten voorlichten.

Wilt u meer informatie over uw kapitaalverzekering, de financiële en fiscale gevolgen van afkoop? Neem dan contact op met de verzekeraar en/of uw adviseur.

Voorwaarden voor gebruik van de afkoopwaarde voor terugbetaling van uw hypotheek

Als uw kapitaalverzekering verpand is aan uw hypotheek, heeft u onze toestemming nodig om deze te beëindigen. De volgende zaken zijn hierbij van belang:

  • Afkoop na verkoop woning

Het is niet mogelijk om de verzekering af te kopen voordat uw woning verkocht en overgedragen is. Dat kan pas daarna. Dit om te voorkomen dat er geen dekking meer is als de verkoop van de woning onverhoopt geen doorgang vindt. In dit geval heeft u namelijk nog wel een volledige hypotheek, maar zijn de dekkingen binnen de verzekering vervallen. Er wordt dus niet meer gespaard in de verzekering om (een deel) van de hypotheek af te lossen en de overlijdensrisicodekking in de verzekering komt te vervallen.

  • Maximaal 90% van de afkoopwaarde

De waarde in de verzekering kan, bijvoorbeeld door kosten of beleggingsrisico, nog wijzigen nadat de voorlopige afkoopwaarde is berekend. Het is op dat moment dus nog niet duidelijk of de indicatieve afkoopwaarde voldoende is om de hypotheekschuld te voldoen. Daarom hanteren wij bij de beoordeling van uw verzoek een maximum van 90% van de afkoopwaarde. Is de restschuld hoger dan 90% van de afkoopwaarde van de verzekering, dan moet u het resterende deel uit eigen middelen voldoen.

Toestemming voor overdracht woning

Na verkoop van de woning ontstaat er een tijdelijke restschuld totdat de afkoop van de verzekering is afgerond. De notaris vraagt ons toestemming voor het overdragen van uw woning. Het is belangrijk dat de notaris dat op tijd doet. Na verkoop van de woning kopen wij de verzekering af en zorgen wij ervoor dat de afkoopwaarde naar ons wordt overgemaakt om hiermee uw restschuld te voldoen.
Uiteraard krijgt u een eventueel restant na terug betalen van de volledige hypotheek van ons terug.

Wat hebben wij van u nodig?

Om uw verzoek in behandeling te nemen vragen wij u om onderstaande documenten te sturen naar hypotheek@lloydsbank.nl 

  • Opgave van de verkoopprijs van uw woning (bv. een koopovereenkomst)
  • Offerte afkoopwaarde van de verzekeraar (niet ouder dan 3 maanden)

Vragen?

Wilt u meer informatie hierover of weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is? Neem dan contact op met onze Hypotheek Service Desk