7. De aanvrager(s)

 • De aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn. De aanvrager mag op het moment van uitbrengen van het bindend hypotheekaanbod niet jonger zijn dan achttien jaar en moet handelingsbekwaam zijn. Lloyds Bank hanteert geen maximumleeftijd voor het afsluiten van een hypotheek.

  Van elke aanvrager moeten de volledige voornaam, eventuele tussenvoegsels, achternaam en huidig woonadres worden vastgelegd. De aanvrager moet op het moment van de aanvraag een woonplaats binnen Nederland hebben. Aanvragers met een woonplaats buiten Nederland, maar binnen de eurozone kunnen voorgelegd worden.

  De aanvrager moet voor een aannemelijk en substantieel deel van de woning en de hypotheek die daarop wordt gevestigd eigenaar en bewoner worden of al zijn. Het uitgangspunt is dat één schuldenaar 100% eigenaar is en twee schuldenaren 50/50% eigenaar zijn. Elke aanvrager wordt automatisch hoofdelijk schuldenaar van de nieuw af te sluiten hypotheek. Garanties zoals een borgstelling of verklaring als hoofdelijk schuldenaar van een derde zijn niet toegestaan.

  Dit geldt voor zowel aanvragen met als zonder NHG.

 • Lloyds Bank verstrekt alleen hypotheken aan aanvragers die beschikken over:

  - De Nederlandse nationaliteit of
  - De nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein, moeten beschikken over een verblijfsvergunning / verblijfsstatus:
  - Een verblijfsvergunning type II – verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier
  - Een verblijfsvergunning type IV – verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel
  - Een verblijfsvergunning type V – EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen
  - Een verblijfsvergunning type EU/EER – verblijfskaart voor gemeenschapsonderdanen, aan personen die geen nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie
  Dit geldt voor aanvragen met en zonder NHG. Naast de verblijfsvergunning moet Lloyds Bank ook een kopie van het geldig paspoort ontvangen.

  Bij een verblijfsvergunning type I – verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier geldt een beoordeling op voorlegbasis voor hypotheekaanvragen met en zonder NHG.

  De volgende verblijfsvergunning / verblijfstatus is onacceptabel voor aanvragers van wie het inkomen nodig is voor de hypotheek:
  - Een verblijfsvergunning type III – verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel
  - Een vreemdelingenidentiteitsbewijs (voorheen W - en W2 document) - document voor vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend, maar nog geen definitieve beslissing op deze aanvraag hebben ontvangen
  - Ondeugdelijke of geen documenten waaruit de nationaliteit of verblijfsstatus blijkt

 • Samenlevingsvormen waarbij meer dan twee aanvragers zijn betrokken, zijn niet acceptabel voor Lloyds Bank. De samenleving van de aanvragers moet duurzaam van aard zijn in de relationele sfeer, zoals bij echtgenoten, geregistreerd partnerschap of samenwonende stellen.

  Dit geldt voor zowel aanvragen met als zonder NHG.

 • Bij twee aanvragers moeten beiden eigenaar en bewoner van het onderpand zijn. Beiden worden ook hoofdelijk schuldenaar.

  Er zijn situaties waarin de Lloyds Bank Hypotheek verstrekt kan worden aan één aanvrager ondanks dat er sprake is van een partner die wel bewoner maar geen eigenaar of schuldenaar wordt:
  - De aanvrager is gehuwd of geregistreerd partner op basis van huwelijkse voorwaarden met koude uitsluiting van het te financieren onderpand
  - De aanvrager woont samen zonder samenlevingscontract

  In de bovenstaande gevallen gelden deze eisen:
  - Het inkomen van de aanvrager moet voldoende zijn voor de gevraagde verstrekking
  - Het te financieren onderpand moet alleen op naam van de aanvrager staan
  - De partner moet een ontruimingsverklaring ondertekenen en een kopie identiteitsbewijs toevoegen. Een model van de ontruimingsverklaring is te downloaden via lloydsbank.nl

  Let op: Lloyds Bank toetst op basis van samenwonende situatie. Dit kan gevolgen hebben voor de haalbaarheid van de aangevraagde hypotheek.

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads