12. Beheer

In dit hoofdstuk lichten wij enkele veel voorkomende zaken met betrekking tot bestaande hypotheken toe. Dit hoofdstuk is niet allesomvattend, meer informatie is terug te vinden in de algemene en aanvullende leningvoorwaarden. 

 • Bij voldoende overwaarde van de woning en een positieve kredietbeoordeling van de financiële situatie van de aanvrager(s) is het mogelijk de bestaande lening bij Lloyds Bank te verhogen. Bij een verzoek tot verhogen van de hypotheek toetst Lloyds Bank altijd tegen de op dat moment geldende normen en voorwaarden.

  Een verhoging binnen de bestaande hypothecaire inschrijving (onderhandse verhoging) moet minimaal € 5.000,- bedragen. Wanneer de inschrijving verhoogd moet worden en er een tweede hypotheek wordt gesloten geldt er een minimale verhoging van € 10.000,-.

  Als de eerste hypotheek met NHG is afgesloten, is een onderhandse verhoging of tweede hypotheek zonder NHG mogelijk, tot een totale verstrekking van maximaal 90% van de marktwaarde. Is de eerste hypotheek zonder NHG? Dan is een onderhandse verhoging of een tweede hypotheek met NHG niet mogelijk.

 • Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een hypotheek ‘mee te verhuizen’. Wordt binnen zes maanden na aflossing van de hypotheek na verkoop van de woning een nieuwe hypotheek voor een aan te kopen, andere woning bij Lloyds Bank gesloten? Dan is het mogelijk om de eventueel lagere rente voor de resterende rentevastperiode mee te nemen voor een bedrag dat maximaal gelijk is aan de af te lossen hypotheek. Is de huidige hypotheek met NHG-condities afgesloten en de nieuwe hypotheek zonder? Dan baseren wij de meegenomen rente op de oorspronkelijke basisrente. Die basisrente verhogen wij vervolgens met eventuele opslagen voor de betreffende tariefklasse die gelden voor de nieuwe hypotheek.

  Bij een verzoek tot meenemen van de hypotheek voeren wij een nieuwe toetsing uit tegen de op dat moment geldende normen en voorwaarden. Het nieuwe leningdeel, de verhoging, met de actuele rente kan met een looptijd van 30 jaar worden afgesloten.

  Als de klanten niet meer samen zijn, kan de rente maar door één van de klanten worden meegenomen. Het is dus niet mogelijk dat beide klanten een deel meenemen.

  Bij hypotheken met een maandvariabele rente geldt dat de nieuwe hypotheek altijd wordt afgesloten tegen de actuele dagrente voor nieuwe hypotheken.

  Gaat de nieuwe lening in voordat de bestaande hypotheek is afgelost? Dan geldt voor de resterende looptijd van de bestaande hypotheek een maandvariabele rente.

 • Een hypotheek bestaat uit één of meerdere hypotheekvormen. Als uw klant dit wilt wijzigen, kan hiervoor een verzoek worden ingediend. Wij beoordelen de omzetting van de lening aan de hand van de op dat moment geldende normen en voorwaarden voor beheer. Hierbij beoordelen wij ook de betaalbaarheid. Er vindt een nieuwe toetsing plaats tegen de op dat moment geldende acceptatienormen. Als de toetsing negatief is, kunt u de situatie aan ons voorleggen. Wij beoordelen vervolgens of een uitzondering (explain) mogelijk is.

  Als een aan Lloyds Bank verpande levensverzekering wordt vervangen door een nieuwe verzekering, moet de afkoopwaarde van de lopende verzekering gestort worden in de nieuwe verzekering. Wordt de levensverzekering afgekocht ten behoeve van een andere hypotheekvorm? Dan brengen wij de afkoopwaarde vergoedingsvrij in mindering op de hoofdsom.

  Lloyds Bank behoudt het recht om een omzetting te weigeren als dit verzoek binnen één jaar na passeren van de hypotheekakte wordt gedaan en als op basis van de gewenste omzetting de inkomenstoets ten tijde van kredietbeoordeling negatief zou zijn geweest.

 • Als door een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap of samenlevingsverband één van de schuldenaren ontslagen moet worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, kan alleen een financieel adviseur hiervoor een verzoek indienen. Bij een verzoek tot ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid vindt een nieuwe toetsing plaats tegen de op dat moment geldende acceptatienormen. Als de toetsing negatief is, kunt u de situatie aan ons voorleggen. Wij beoordelen vervolgens of een uitzondering (explain) mogelijk is. Dit geldt voor NHG en niet NHG.

  Het is niet mogelijk om de bestaande lening te splitsen en te verdelen tussen de klanten. Een deel mee nemen naar een eventuele nieuwe woning en een deel behouden is geen mogelijkheid. 

  Download het formulier voor het aanvragen van een OHA

 • Na afloop van de overeengekomen rentevastperiode, stellen wij het rentepercentage opnieuw vast voor eenzelfde periode voor het betreffende leningdeel. Het renteverlengingsvoorstel sturen wij 90 dagen voor afloop van de rentevastperiode naar de klant. Het nieuwe rentepercentage stellen wij vast aan de hand van de op het moment van opgave geldende rente voor soortgelijke nieuwe Lloyds Bank hypotheken. Als op de dag dat de nieuwe rentevastperiode ingaat de rente voor vergelijkbare leningen lager is, dan geldt deze lagere rente. Bij een hoger percentage blijft de in de aanbieding genoemde rente van kracht.

  Via Mijn Hypotheek kan uw klant een nieuwe rentevastperiode kiezen en deze keuze bevestigen. De nieuwe maandlast wordt automatisch berekend. De keuze voor de nieuwe rentevastperiode kan ook schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven, dit verzoek moet minimaal 14 dagen voor de renteherzieningsdatum worden ingediend. Wanneer uw klant niet of niet op tijd een nieuwe rentevastperiode heeft doorgegeven of bevestigt via Mijn Hypotheek, kiezen wij standaard voor de huidige rentevastperiode.

  De rentevastperiode mag niet langer zijn dan de resterende economische looptijd van de hypotheek.

  Bij tussentijdse omzetting van de rentevastperiode kan een vergoeding verschuldigd zijn. Meer informatie over de vergoeding is te lezen in de aanvullende leningvoorwaarden die van toepassing zijn op de Lloyds Bank Hypotheek.

 • Bij een niet NHG Lloyds Bank Hypotheek stellen wij het rentepercentage vast op basis van de tariefklasse. De tariefklasse wordt bepaald door de verhouding tussen het (resterende) hypotheekbedrag en de marktwaarde van het onderpand.

  Let op: Voor Bank of Scotland hypotheken gelden andere tariefklassen dan voor de Lloyds Bank Hypotheek.

 • Lloyds Bank stelt aan het einde van elke maand de tariefklasse vast voor de volgende maand. Als de tariefklasse wijzigt door contractuele of extra aflossing, dan passen wij automatisch de tariefklasse en het bijbehorende rentepercentage aan voor de resterende rentevastperiode. De ingangsdatum van de huidige rentevastperiode is leidend voor de tariefklassen en rentepercentages die van toepassing zijn op de lening.

  Een verhoging van het hypotheekbedrag (aanvullende lening) kan tot gevolg hebben dat de gehele hypotheek in een andere (hogere) tariefklasse valt. In dat geval houden wij bij de aanvraag voor de verhoging rekening met de nieuwe (hogere) tariefklasse van de hypotheek en het bijbehorend rentepercentage.

 • Wanneer de waarde van het onderpand is gestegen, kan er een andere tariefklasse van toepassing zijn. Via Mijn Hypotheek kan uw klant een verzoek tot aanpassen van de marktwaarde van het onderpand indienen. Dit kan op elk gewenst moment.

  De marktwaarde van het onderpand moet worden aangetoond met een taxatierapport niet ouder dan 6 maanden. Is de hypotheek niet hoger dan 90% van de marktwaarde? Dan kan er gebruik gemaakt worden van een Calcasa desktoptaxatie. De desktoptaxatie moet opgemaakt zijn ‘ten behoeve van een hypotheekaanvraag bij Lloyds Bank GmbH’.

  Lloyds Bank accepteert geen WOZ-verklaringen om de marktwaarde aan te tonen.

 • Het is toegestaan extra af te lossen (minimaal € 100,-) of de lening volledig af te lossen. Extra of volledige aflossing kan tot gevolg hebben dat de tariefklasse wijzigt en/of dat uw klant een vergoeding verschuldigd is. Lees meer over de vergoeding voor vervroegde aflossing en de wijze van berekenen in de voorwaarden van de Lloyds Bank Hypotheek.  

  Wanneer is er een vergoeding is verschuldigd?

  Over het deel boven de kosteloze aflossing van 10% per leningdeel per kalenderjaar is een vergoeding aan Lloyds Bank verschuldigd, wanneer de dagrente lager is dan de contractrente

  Wanneer is er géén vergoeding bij vervroegde aflossing verschuldigd?

  - Bij een maandvariabele rente
  - Bij een eenmalige schenking die valt onder de regels van de schenkingsvrijstelling eigen woning van de Belastingdienst. Deze vorm van aflossen gaat ten koste van de jaarlijkse vergoedingsvrije aflossing van 10% per kalenderjaar en is eenmalig mogelijk binnen de looptijd van de hypotheek.
  - Bij verkoop van de woning waarbij de aflossing direct verband houdt met de verkoop van het onderpand en daarbij geen recht van wederinkoop is bedongen. Deze verkoop moet zowel een juridische (bij notariële akte) als feitelijke levering van het gehele onderpand vrij van huur en gebruik zijn, aan een derde, niet zijnde de echtgenoot, geregistreerd partner of een persoon met wie de klant een gemeenschappelijke huishouding heeft, of aan een bedrijf of samenwerkingsverband waarin de klant zelf deelneemt
  - Aflossing of omzetting naar een nieuwe rentevastperiode bij overlijden, als de mutatie plaatsvindt binnen 12 maanden na overlijden van de geldnemers
  - Als de aflossing plaatsvindt als gevolg van executoriale verkoop van het onderpand
  - Als een aflossing plaatsvindt binnen 12 maanden na het volledig tenietgaan van het onderpand
  - Als een aflossing plaatsvindt per renteherzieningsdatum
  - Bij aflossing van gelden uit het bij Lloyds Bank aangehouden bouwdepot

  Wordt er een nieuwe woning aangekocht? En is de oude woning verkocht met een hogere opbrengst  dan verwacht? Dan kan deze extra opbrengst (overwaarde) zonder vergoeding worden afgelost op de hypotheek. De voorwaarden hiervoor zijn:
  - De aflossing moet binnen 1 maand na de verkoop van de oude woning plaatsvinden
  - Bij aankoop van een bestaande woning – de aflossing moet binnen 12 maanden plaatsvinden na de ingangsdatum van de nieuwe hypotheek
  - Bij aankoop van een nieuwbouwwoning -  de aflossing moet binnen 24 maanden plaatsvinden na de ingangsdatum van de nieuwe hypotheek

  Naast de bovengenoemde vrijstellingen geldt een algemene vrijstelling die gelijk is aan 10% van het oorspronkelijke leningdeel bedrag per kalenderjaar. Voor zover de jaarlijkse vrijstelling niet is gebruikt, vervalt de vrijstelling voor het betreffende jaar en kan niet naar een volgend kalenderjaar worden meegenomen.

 • In bepaalde situaties kan tijdelijke verhuur van de woning een goede optie zijn voor uw klant. Lloyds Bank moet expliciet en vooraf toestemming geven voor verhuur onder bepaalde voorwaarden. Lloyds Bank kan alleen akkoord gaan met tijdelijke verhuur als wordt voldaan aan de regels van de Leegstandswet en de tijdelijke verhuur in samenwerking met overbruggingsverhuur.nl wordt geregeld.

 • Een bouwdepot is nodig als er sprake is van een aankoop of herfinanciering van een bestaande woning waarbij er verbouwd gaat worden, of als er sprake is van de aankoop van een nieuwbouwwoning. Bij EBV en/of EBB wordt er een duurzaamheidsdepot aangehouden.

  Bouwdepot bestaande woning
  De geldigheidsduur is 24 maanden, eenmalig verlengen met 6 maanden op verzoek is mogelijk
  - De rentevergoeding is gelijk aan de gemiddelde hypotheekrente, ook na verlenging van het bouwdepot

  Bouwdepot nieuwbouwwoning
  - De geldigheidsduur is 24 maanden, eenmalig verlengen met 6 maanden op verzoek is mogelijk
  - De rentevergoeding is gelijk aan de gemiddelde hypotheekrente, ook na verlenging van het bouwdepot

  Tijdens de bouwperiode betaalt de klant de maandelijkse aflossing plus de gesaldeerde rente. Het is mogelijk om deze rente en aflossing zelf te voldoen. Vraagt u dit expliciet aan? Dan nemen wij dit op in het indicatief hypotheekaanbod

  Wordt de aanschaf van een nieuwbouwwoning deels uit eigen middelen gefinancierd? Dan moeten deze eigen middelen eerst worden gebruikt voordat er nota’s ten laste van het nieuwbouwdepot kunnen worden ingediend.

  Als er na afloop van de genoemde termijnen of na afronding van de verbouwing  nog een saldo over is in het bouwdepot, wordt dit in alle gevallen in mindering gebracht op de hoofdsom.

 • Declaraties kunnen worden ingediend via Mijn Hypotheek of een declaratieformulier. Let goed op de volgende zaken:
  - De factuur moet duidelijk leesbaar zijn (Nederlands, Engels of Duits)
  - De factuur moet een duidelijke omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en / of geleverde materialen en een specificatie van de kosten en de Btw-bedragen bevatten
  - Het declaratieformulier moet volledig zijn ingevuld en ondertekend

  Lloyds Bank ontvangt graag zowel de verkooporder/offerte als de daadwerkelijke factuur

  De gegevens van het bedrijf zoals naam, adres, IBAN, Kamer van Koophandel- en btw-nummer moeten duidelijk leesbaar zijn en de nota moet overeenkomen met de specificatie van de verbouwingskosten zoals deze is opgemaakt en ondertekend door de klant in het aanvraagproces.

  Het niet overeenkomstig vastleggen van afspraken met betrekking tot het uitvoeren van een verbouwing kan gevolgen hebben voor het rentepercentage en / of NHG. Ook kunnen wij in een dergelijke situatie een versnelde aflossing eisen. Wijkt de uitvoering van een verbouwing af van het oorspronkelijk plan? Dan moet altijd vooraf een nieuwe bouwspecificatie ter beoordeling worden voorgelegd.

 • Wijzigingen binnen een bouw- of duurzaamheidsdepot zijn alleen mogelijk met goedkeuring van Lloyds Bank. Het wisselen tussen een duurzaamheidsdepot en een regulier bouwdepot is niet (altijd) mogelijk. Uitzonderingen hierop kunnen voorgelegd worden bij Lloyds Bank.

  Houd u er alstublieft rekening mee dat wij bij dit soort wijzigingen een nieuw taxatierapport of desktop taxatie of verbouwingsspecificatie kunnen opvragen.  

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads