10. Omgang BKR-registraties

Lloyds Bank accepteert geen hypotheekaanvragen waarbij er sprake is van een BKR-codering op een lopend geregistreerd krediet. Ook is het niet mogelijk om een financiering te verkrijgen als er sprake is van een hypotheekregistratie (HY) of een registratie betreffende een lopende schuldregeling (SH & SK).

Als de hypotheek met NHG wordt aangevraagd, dan gelden de NHG-normen die gesteld zijn voor BKR-coderingen met uitzondering van de herstelcodering (H).

 • Lloyds Bank toetst de aanvrager(s) in de registers van het Bureau Krediet Registratie (BKR). Elke aanvrager geeft hiervoor expliciet toestemming. Als dit van toepassing is, maken wij ook gebruik van de BKR Buitenland Toets voor NBB (België), Schufa (Duitsland), CRIF (Italië) en KSV (Oostenrijk).

 • Financiële verplichtingen die voortvloeien uit BKR geregistreerde kredieten nemen wij mee in de bepaling van de maximale hypotheek.

  Lloyds Bank stelt de betalingsverplichting op minimaal 2% van de kredietlimiet bij doorlopend krediet of tenminste de contractuele rente en aflossing van de oorspronkelijke hoofdsom bij aflopend krediet. Hier kunnen wij van afwijken als uit de kredietovereenkomst blijkt dat de werkelijke betalingsverplichting lager is dan 2% en deze tijdens de looptijd niet kan wijzigen. Is er sprake van een variabele maandlast? Dan wordt de betalingsverplichting op 2% van de kredietlimiet gesteld.

  Operational Lease contract met een registratie datum voor 1 april 2022:
  Het bedrag is voor 65% ingeschreven in het BKR. Dit bedrag wordt teruggerekend naar 100% waarna de werkelijke last wordt berekend zoals hierboven weergegeven.

  Operational Lease contract met een registratie datum na 1 april 2022:
  Het bedrag is voor 100% ingeschreven in het BKR. De werkelijke last wordt berekend zoals hierboven weergegeven.

  De kosten van een zakelijke leasefiets die op de werkgeversverklaring staat en niet bij het BKR is geregistreerd, hebben geen invloed op de toetslast. Andere leenconstructies bij de werkgever, zoals een fietsplan, worden wel in mindering gebracht.

  Een krediet voor het financieren van een restschuld na verkoop van de woning met of zonder NHG, staat in BKR geregistreerd onder de code RN of RH. Lloyds Bank houdt rekening met de maandlast zoals genoemd in de kredietovereenkomst.

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads