6. Hypotheekaanbod van Lloyds Bank

 • Voordat u een hypotheekaanvraag kunt indienen, moeten de gegevens over het onderpand bekend zijn. Deze gegevens kunnen binnen de geldigheidstermijn van het hypotheekaanbod niet worden gewijzigd.

  Na het indienen van een hypotheekaanvraag ontvangt u het indicatief hypotheekaanbod met daarin de renteverklaring. Na acceptatie van het indicatief hypotheekaanbod moet de aanvrager binnen drie weken de renteverklaring accepteren en bij voorkeur samen met de gevraagde documenten naar ons toe sturen.

  De aanvrager moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 60 dagen na het uitbrengen van het indicatief hypotheekaanbod de gevraagde documenten toe sturen.

  In verband met de AVG mag Lloyds Bank het Burger Service Nummer (BSN) pas ontvangen bij een getekend bindend hypotheekaanbod. Op het getekende bindend hypotheekaanbod moet het BSN ingevuld worden. We vragen de aanvrager(s) het BSN op kopieën van andere documenten, zoals bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart, salarisstrook, waar het BSN op staat onleesbaar te maken.

  Na ontvangst van de documenten beoordeelt Lloyds Bank de hypotheekaanvraag. De beoordeling van de aangeleverde documenten kan ervoor zorgen dat wij aanvullende informatie/documenten opvragen. Als de situatie daar volgens Lloyds Bank aanleiding toe geeft, kan er contact opgenomen worden met betrokken partijen zoals werkgevers, taxateur, makelaar, enzovoort. Zodra de aanvraag positief is beoordeeld, ontvangt u het bindend hypotheekaanbod. Dit aanbod is bindend voor Lloyds Bank en moet door de aanvrager(s) binnen twee weken geaccepteerd worden. Lloyds Bank moet het bindend hypotheekaanbod binnen twee weken retour ontvangen. Het hypotheekaanbod is na acceptatie standaard 90 dagen geldig, gerekend vanaf de datum waarop het indicatief hypotheekaanbod is uitgebracht.

  Dit betekent dat binnen 90 dagen na het uitbrengen van het indicatief hypotheekaanbod de hypotheekakte moet zijn ondertekend bij de notaris. Heeft de aanvrager meer tijd nodig dan de gestelde termijn? Dan kunnen hiervoor kosten, bereidstellingsprovisie, in rekening worden gebracht. Zie paragraaf 6.3.1 voor meer informatie.

  Samen met het bindend hypotheekaanbod ontvangt de aanvrager een “European Standard Information Sheet” (ESIS). Het ESIS is geharmoniseerd zoals dat door de Europese richtlijn verplicht wordt gesteld, Lloyds Bank mag hier niet van afwijken.

  Lloyds Bank kan bij fraude of onjuiste informatieverstrekking op elk moment besluiten het hypotheekaanbod in te trekken. Als er NHG onder opschortende voorwaarden wordt afgesloten, dan ziet Lloyds Bank erop toe dat de voorwaarden binnen redelijke termijn vervallen. Ook is de naleving hiervan onderdeel van onze dossiercontrole. Bij het niet naleven van de voorwaarden kan de rentekorting voor NHG en de garantie zelf komen te vervallen.

 • Om het aanvraagproces van hypotheken te vereenvoudigen kan de volgende brondata gebruikt worden:
  - UWV
  - MijnPensioenoverzicht.nl
  - MijnOverheid
  - DUO

  Belangrijk om te weten:
  - Voor het aanleveren van brondata maken wij gebruik van Ockto. Is er Ockto-data van de klant bij u bekend? Dan wordt deze automatisch met uw aanvraag meegestuurd. U hoeft hier dus niets voor te doen.
  - Houd u alstublieft rekening met de geldigheid van aangeleverde brondata. De brondata mag niet ouder zijn dan 90 dagen op het moment dat wij finaal akkoord geven. Is de data te oud? Dan moeten wij alsnog de reguliere documenten opvragen.

 • Als uw klant de hypotheekakte niet binnen 90 dagen kan laten passeren, dan biedt Lloyds Bank de mogelijkheid het bindend hypotheekaanbod met maximaal 90 dagen te verlengen. Het verlengingsvoorstel wordt samen met het bindend hypotheekaanbod verstuurd. De aanvrager moet het getekende verlengingsvoorstel retour sturen voordat de geldigheidstermijn van het bindend hypotheekaanbod verloopt.

 • Het verlengen van het bindend hypotheekaanbod kan mogelijk kosten met zich meebrengen. De kosten worden per maand (30 dagen) berekend, ook als uw klant een gedeelte van een maand verlengt, en bedragen 0,25% over de hoofdsom (eventueel per leningdeel) zoals staat vermeld in het bindend hypotheekaanbod. De kosten gelden alleen als de dagrente van de gekozen rentevastperiode op de datum van het indicatief hypotheekaanbod lager is dan de rente van dezelfde rentevastperiode op de passeerdatum.

 • Wijzigingen op het indicatief hypotheekaanbod verwerken wij, als de gevraagde wijziging acceptabel is, in het nog uit te brengen bindend hypotheekaanbod. Het onderpand kan binnen de geldigheidstermijn van het hypotheekaanbod niet worden gewijzigd.

  Verhogen hypotheekbedrag
  Worden er geen nieuwe leningdelen toegevoegd en valt de hypotheek binnen dezelfde tariefklasse? Dan ontvangt de klant de eerder geoffreerde rente. Een eventueel extra leningdeel krijgt wel de nieuwe rente.

  Wijzigen aflosvorm
  Dit heeft bij Lloyds Bank geen invloed op de gehanteerde datum voor de bepaling van het rentepercentage. Bij een andere aflosvorm kan wel een ander rentepercentage van toepassing zijn.

  Wijzigen rentevastperiode
  De nieuwe rente geldt voor het leningdeel waarvan de rentevastperiode wijzigt. Voor de overige leningdelen blijft de oude rente geldig.

  Hoe lang kunt u aanspraak maken op een rente als er nog geen indicatief hypotheekaanbod kan worden uitgebracht?
  Als wij aanvullende informatie nodig hebben om een indicatief hypotheekaanbod uit te brengen, reserveren wij de rente. Dit doen wij voor een periode van maximaal 4 werkdagen. Daarna vervalt de aanvraag en de bijbehorende rente. Zorg er dus voor dat u aanvullende informatie tijdig aanlevert.

  Wijzigingen in het bindend hypotheekaanbod worden altijd verwerkt in een opnieuw te accepteren bindend hypotheekaanbod. Mogelijk vindt hierdoor een nieuwe toetsing plaats en moeten er nieuwe stukken aangeleverd worden. De oorspronkelijke geldigheidstermijn en het genoemde rentepercentage, gerekend vanaf de datum waarop het indicatief hypotheekaanbod is verstrekt, blijven geldig. Als de waarde van de woning en/of het hypotheekbedrag wijzigt, dan brengen wij altijd een nieuw bindend hypotheekaanbod uit op basis van de dan geldende rente en voorwaarden.

 • Is de actuele rentestand van Lloyds Bank op het moment van passeren lager dan de rente in het bindend hypotheekaanbod? Dan wijzigen wij de hypotheekrente naar de lagere rente van dat moment.

 • Lloyds Bank kan bij een aankoop een bankgarantie van maximaal 10% van de koopsom stellen. De voorwaarden hiervoor zijn dat de hypotheekaanvraag door Lloyds Bank is geaccepteerd en het bindend hypotheekaanbod door de aanvrager(s) geaccepteerd en ondertekend is.

  Lloyds Bank stelt, na ontvangst van een kopie van de door de aanvrager(s) getekende koopovereenkomst en akte van geldlening, een contragarantie op. Hierin staan de leningvoorwaarden die van kracht zijn zodra er door de verkoper, via de notaris, een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie is geldig tot één maand na de passeerdatum die in de koopakte staat. De uitkering vindt uitsluitend plaats op de rekening van de notaris als er door de verkoper, via de notaris, een beroep op de garantie wordt gedaan. De kosten van de garantieverklaring bedragen 1% van het garantiebedrag.

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads