Stukkenlijst

 • - Getekende renteverklaring uit het indicatief hypotheekaanbod

  - Getekende acceptatieverklaring uit het bindend hypotheekaanbod

  - Getekende SEPA-machtiging

  - Getekende bevestiging van ontvangst toelichting en voorwaarden (laatste pagina)

  - Kopie geldig paspoort of identiteitskaart waarop het BSN en pasfoto zijn doorgehaald (minimaal tot het moment van uitbrengen van het bindend hypotheekaanbod), getekend door de adviseur

  - Kopie verblijfsvergunning voor origineel gezien, getekend door de adviseur (indien van toepassing) Incl. een kopie geldig paspoort waarop de pasfoto is doorgehaald

  - Kopie bankafschrift waaruit blijkt dat de incassorekening op naam van de aanvrager(s) staat

 • - Werkgeversverklaring volgens de normen van NHG. Niet ouder dan drie maanden op het moment van uitbrengen van het bindend hypotheekaanbod

  - Salarisstrook niet ouder dan drie maanden die overeenkomt met de aangeleverde werkgeversverklaring

  - In geval van IBL een overzicht van MijnUWV en salarisstrook niet ouder dan drie maanden

  - Bij een dienstverband dat minder dan 6 maanden geleden is ingegaan: een bewijs bijschrijving salaris van dezelfde maand als de maand van de salarisstrook

  - Bij een arbeidsovereenkomst die binnen 1 maand afloopt: Verklaring van contractverlenging van de werkgever

 • - Werkgeversverklaring volgens de normen van NHG. Niet ouder dan drie maanden op het moment van uitbrengen van het bindend hypotheekaanbod

  - Pro-forma salarisstrook niet ouder dan drie maanden die overeenkomt met de aangeleverde werkgeversverklaring

  -  Arbeidsovereenkomst

 • - Werkgeversverklaring volgens de normen van NHG. Niet ouder dan drie maanden op het moment van uitbrengen van het bindend hypotheekaanbod

  - Salarisstrook niet ouder dan drie maanden die overeenkomt met de aangeleverde werkgeversverklaring

  - Bij een dienstverband dat minder dan 6 maanden geleden is ingegaan: een bewijs bijschrijving salaris van dezelfde maand als de maand van de salarisstrook

  - Jaaropgaven van de afgelopen drie jaar

 • - Uitdraai MijnPensioenoverzicht.nl niet ouder dan drie maanden op het moment van uitbrengen van het bindend hypotheekaanbod

 • - Uitdraai MijnPensioenoverzicht.nl niet ouder dan drie maanden op het moment van uitbrengen van het bindend hypotheekaanbod

 • - Inkomensverklaring voor ondernemers

 • - Opgave van de verzekeraar waaruit de hoogte en de levenslange of minimaal benodigde duur van de lijfrente uitkering blijkt

  - Bewijs bijschrijving van de lijfrente uitkering

  - Jaaropgave van de lijfrente uitkering

 • - Werkgeversverklaring volgens de normen van NHG. Niet ouder dan drie maanden op het moment van uitbrengen van het bindend hypotheekaanbod

  - Salarisstrook niet ouder dan drie maanden die overeenkomt met de aangeleverde werkgeversverklaring

  - Bewijs bijschrijving salaris van dezelfde maand als de maand van de Salarisstrook

  - Arbeidsovereenkomst

  - Overzicht van Mijn UWV

  - Verklaring van accountant welke overeenkomt met de bovenstaande inkomensstukken

 • - Een door alle partijen ondertekend en geparafeerd exemplaar van de koopakte. Een digitale handtekening is toegestaan als deze gekwalificeerd en gecertificeerd is.

  - In geval van een aankoop via een veiling moet een bewijs van aankoop (akte van gunning) worden aangeleverd

  - Een compleet en door NWWI gevalideerd taxatierapport

  - Een Calcasa desktoptaxatie is mogelijk als de verstrekking niet meer bedraagt dan 65% zonder NHG of 90% met NHG.

  - In geval van een desktoptaxatie moet het dossier voorzien zijn van een recente kadastraal uittreksel van het aan te kopen object.

  - Een bouwkundig rapport wordt opgevraagd als het taxatierapport hiertoe aanleiding geeft. Het bouwkundig rapport moet worden opgemaakt door Vereniging Eigen Huis, de gemeente of een bouwkundig bureau dat als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het rapport moet zijn opgemaakt volgens de normen van NHG

  - Als er sprake is van erfpacht moet de notariële akte of erfpachtovereenkomst worden aangeleverd. Hieruit moet in ieder geval de duur van de erfpacht en de duur van de erfpachtcanon blijken

 • - Een door de notaris ondertekend exemplaar van het eigendomsbewijs

  - Een compleet en door NWWI gevalideerd taxatierapport

  - Een Calcasa desktoptaxatie is mogelijk als de verstrekking niet meer bedraagt dan 65% zonder NHG of 90% met NHG.

  - Een bouwkundig rapport wordt opgevraagd als het taxatierapport hier aanleiding toe geeft. Het bouwkundig rapport moet worden gemaakt door Vereniging Eigen Huis, de gemeente of een bouwkundig bureau dat als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het rapport moet zijn opgemaakt conform de normen van NHG

  - Laatste jaaropgave van de huidige hypotheek. Niet ouder dan drie maanden als er een aflopende schuldrest is

  - Als er sprake is van erfpacht moet de notariële erfpachtovereenkomst worden aangeleverd. Hieruit moet in ieder geval de duur van de erfpacht en de duur van de erfpachtcanon blijken

 • - Door alle partijen ondertekende koop/aanneemovereenkomst voorzien van het Keurmerk zoals is afgegeven door de Stichting Garantie Woning. De keurmerkhouders zijn terug te vinden op stichtinggarantiewoning.nl

  - Getekende meerwerkspecificatie als deze van toepassing is

 • - Recente acceptatiebevestiging of polisblad van de verzekeraar

  - Door de aanvrager(s) getekende inpandgevingsverklaring, deze is onderdeel van het hypotheekaanbod

 • - Gerechtelijk vonnis (beschikking) van de echtscheiding

  - Echtscheidingsconvenant

  - Inschrijving van het vonnis bij de registers van de Burgerlijke stand

  - Concept akte van verdeling als het te financieren pand aan een van beiden wordt toebedeeld

  - Als er geen echtscheidingsdocumenten meer beschikbaar zijn en de echtscheiding meer dan twaalf jaar geleden is, dan moet de meest recente aangifte IB worden aangeleverd

 • - Getekende verkoopakte

  - Getekende verkoopopdracht

  - Schuldrestopgave hypotheek

  - Taxatierapport of Calcasa desktoptaxatie

  - Document waaruit blijkt dat de dubbele lasten (incl. overbrugging) betaalbaar zijn gedurende de (maximale) looptijd van het overbruggingskrediet

 • - Bewijs van aflossing van het krediet

  - Aantonen van eigen middelen voor het aflossen van het krediet

  - Bevestiging dat krediet na aflossing wordt beëindigd

 • - Bankafschrift, niet ouder dan drie maanden, waarop de tenaamstelling en de hoogte en de herkomst van de eigen middelen zichtbaar is.

  - Als de eigen middelen afkomstig zijn uit een schenking: de schenkingsovereenkomst

  - Als de eigen middelen afkomstig zijn uit de opgebouwde waarde van een verzekering: de meest recente waarde opgave van de verzekering

  - Als de eigen middelen afkomstig zijn uit een lening: de leningsovereenkomst. De bijbehorende lasten worden in mindering gebracht op de toegestane financieringslast

 • - Bij NHG een Aangifte IB 2012 waaruit de eigenwoningschuld blijkt. Als er geen aangifte IB 2012 aangeleverd kan worden, dan volstaat de jaaropgave 2012 van de betreffende hypotheek samen met de recente aangifte IB ook

  - Overzicht van mijnpensioenoverzicht.nl

 • - Offerte van het SVn

 • Als de partner geen hoofdelijk schuldenaar of eigenaar is, of geen permanente verblijfsvergunning heeft, maar wel (mede)bewoner van het onderpand is:

  - Een getekende ontruimingsverklaring en een kopie legitimatie van de partner 
   

Documenten

Bekijk de pagina met downloads voor financieel adviseurs

Downloads