Op deze pagina kunt u de laatste versie van de Lloyds Bank Hypotheekgids downloaden. Wijzigingen die na het verschijnen van de laatste Hypotheekgids worden doorgevoerd, vindt u ook op deze pagina. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de actuele acceptatieregels van Lloyds Bank.

Wijzigingen die nog niet in de Hypotheekgids staan

Het formulier ter bepaling van de maximale aflossingsvrije hypotheek voor 2019 is vernieuwd. 

De kostengrens is gewijzigd naar €290.000,- en €307.400,- met energiebesparende maatregelen. De borgtochtprovisie is gewijzigd naar 0,9%.

De onderstaande NHG wijzigingen zijn van toepassing voor Lloyds Bank hypotheekaanvragen met NHG (indien aangegeven ook voor niet NHG):

 • Levensloopbijdrage: dit bedrag mag meegenomen worden in het toetsinkomen mits het vast en bestendig is en staat aangegeven op de werkgeversverklaring.
  Geldt ook voor hypotheekaanvragen zonder NHG.
 • Inkomensverklaring ondernemer: de Inkomensverklaring is verplicht voor ondernemers die een hypotheek aanvragen met NHG. De overige documenten voor ondernemers zoals aangiften, aanslagen, jaarstukken etc. dienen ook te worden aangeleverd.
 • Aanvrager met een verblijfsvergunning: bij 2 aanvragers die beiden een verblijfsvergunning hebben met een niet tijdelijk doel, mogen beide inkomens volledig worden meegenomen in de toetsing.
 • NHG voor senioren: er kan worden gekozen voor een kortere rentevastperiode dan 20 jaar als het leningdeel aan het eind van de gekozen rentevastperiode is afgelost. De overige Lloyds Bank vereisten ten aanzien van NHG voor senioren blijven van toepassing.
 • Nieuwbouwgrond in eigendom: de kosten voor reeds verworven grond kunnen niet worden meegefinancierd, maar zijn wel onderdeel van de te bepalen waarde van de woning. Deze kosten tellen mee voor de kostengrens en moeten bij de hypotheekaanvraag gemeld worden.
 • Wanneer er sprake is van een (resterende) rentevastperiode korter dan 10 jaar en het leningdeel aan het eind van de overeengekomen rentevastperiode is afgelost, mag rekening worden gehouden met de rente voor dat desbetreffende leningdeel zoals blijkt uit het bindend aanbod in plaats van de toetsrente.

Met ingang van 1 januari 2019 passen wij direct de tariefklasse op de hypotheek aan als deze door (extra) aflossen in een lagere tariefklasse valt.

Hoe werkt het?

Valt de hypotheek door (extra) aflossingen in een lagere tariefklasse? Dan betaalt de klant vanaf de eerstvolgende maand de rente die bij die lagere tariefklasse hoort. We controleren dit aan het einde van iedere maand voor alle klanten. Bij het bepalen van de rente kijken we naar de rentetarieven op de dag waarop de rente voor het laatst is vastgezet en de hypotheekvorm(en) die de klant heeft. Ter bevestiging ontvangt de klant een brief van ons waarin staat wat de nieuwe tariefklasse, rente en maandbedrag worden voor de resterende duur van de rentevastperiode.

Lees meer over onze tariefklassen.

Naast de toepassing van de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (artikel 4) op Lloyds Bank hypotheken met NHG, is vanaf heden deze regeling ook toegestaan voor Lloyds Bank hypotheken zonder NHG zolang de LTV van 90% niet wordt overschreden.

Lloyds Bank stelt een overlijdensrisicoverzekering verplicht voor het hypotheekbedrag dat meer bedraagt dan 80% van de marktwaarde van de woning. Dit geldt voor hypotheken met en zonder NHG.

De verplichting geldt alleen voor het bedrag van de Lloyds Bank Hypotheek. De Starterslening of het overbruggingskrediet tellen niet mee voor de bepaling van de hoogte van de overlijdensrisicoverzekering.

Omdat het Europees paspoort van Bank of Scotland plc door de Brexit komt te vervallen, moeten hypotheekaanbiedingen van Bank of Scotland plc voor maart 2019 passeren. Daarom kunnen we van 1 tot 22 oktober 2018 geen nieuwe hypotheekaanbiedingen uitbrengen die kunnen worden verlengd en is de geldigheid beperkt tot drie maanden. Deze tijdelijke maatregel loopt op 22 oktober 2018 af omdat we dan starten met het uitbrengen van onze hypotheekaanbiedingen via de nieuwe entiteit Lloyds Hypotheken B.V. 

Sinds 7 juli 2018 volgen we bij NHG-aanvragen de nieuwe NHG-norm voor de werkelijke lastentoets voor senioren. Ontvangen we een NHG-aanvraag waarbij we met het inkomen op AOW-leeftijd moeten toetsen? Dan doen we eerst de gangbare annuïtaire toetsing. Voldoet deze annuïtaire toets niet? Dan kijken we of de aanvraag op werkelijke lasten haalbaar is. NHG stelt een aantal eisen aan aanvragen die voor deze soepelere toetsing in aanmerking komen. U leest hier meer over op de webiste van NHG.

Naast de bestaande mogelijkheid voor een overbruggingskrediet, kan uw klant sinds 17 augustus 2018 ook een overbruggingskrediet afsluiten in een van de volgende situaties:

 • De huidige woning is al verkocht: de ontbindende voorwaarden zijn nog niet verstreken

Maximale overbruggingskrediet: de laagste van de actuele marktwaarde en de vastgestelde verkoopprijs x 90% min de hypotheekschuld.

Aan te leveren documenten: Calcasa-waardeverklaring (betrouwbaarheid minimaal 'gemiddeld') of taxatierapport, getekende verkoopakte, schuldrestopgave hypotheek en een document waaruit blijkt dat de dubbele lasten gedurende twaalf maanden kunnen worden betaald. 

 • De huidige woning is nog niet verkocht: de woning staat wel te koop

Maximale overbruggingskrediet: de laagste van de actuele marktwaarde en de verwachte verkoopprijs volgens de verkoopopdracht x 90% min de hypotheekschuld.

Aan te leveren documenten: Calcasa-waardeverklaring (betrouwbaarheid minimaal 'gemiddeld') of taxatierapport, verkoopopdracht of een ander bewijs waaruit blijkt dat de woning actief te koop wordt aangeboden, schuldrestopgave hypotheek en een document waaruit blijkt dat de dubbele lasten gedurende twaalf maanden kunnen worden betaald. 

Bij het afsluiten van een overbruggingskrediet waarbij de huidige woning al definitief is verkocht, de ontbindende voorwaarden zijn verstreken, de bankgarantie/waarborgsom is gesteld, maar de transportakte nog niet is ondertekend, vragen wij u om de volgende stukken aan te leveren:

 • Verkoopakte
 • Schuldrestopgave hypotheek
 • Een document waaruit blijkt dat de dubbele lasten gedurende de looptijd van het overbruggingskrediet kunnen worden betaald